(Be)spaar en bekijk de laatste aanbiedingen (2024)

Uitleg cookies

Wat zijn cookies
Onze website maakt gebruik van functionaliteiten en technieken die er voor zorgen dat de website zowel gebruiksvriendelijk, bruikbaar en ook persoonlijker wordt. Het bekendste voorbeeld van dit soort functionaliteiten zijn cookies. Wij gebruiken het woord cookies als verzamelnaam voor alle functionaliteiten, maar er zijn ook andere functionaliteiten.

Het gebruik van cookies door EuroClix is volkomen veilig. Het zijn geen computerprogramma's en zij kunnen niet worden gebruikt om virussen te verspreiden. Er kan ook geen persoonlijke informatie zoals een e-mailadres uit cookies worden herleid. Cookies onthouden alleen uw voorkeuren en bieden een vergemakkelijking van uw gebruik van uw browser. EuroClix hanteert een strikt privacybeleid, dat past binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de richtlijnen van het CBP en de AP.

Wij vinden het van groot belang dat u weet welke cookies onze websites gebruiken en voor welke doeleinden die cookies gebruikt worden.

Functionele cookies
De EuroClix website gebruikt cookies om er voor te zorgen dat onze websites naar behoren werken. Zo gebruiken wij cookies om het voor u mogelijk te maken om Clix te verdienen. Deze dienen voor:

Het bijhouden welke aanbiedingen u hebt aangeklikt;
Het registreren bij welke aanbieder u in aanmerking komt voor de (Clix)punten;

Ook gebruiken we functionele cookies voor het inloggen bij EuroClix. Deze dienen voor:
Het identificeren van uw browser op het moment dat u bent ingelogd, zodat u niet iedere keer opnieuw bij ons hoeft in te loggen;
Het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan om ervoor te zorgen dat inloggegevens niet elke keer opnieuw moeten worden ingevoerd;

Tot slot gebruiken we functionele cookies voor:
Het onthouden van uw toestemming voor het gebruik van cookies;
Het onthouden van de informatie die u invult in op de verschillende pagina's, zodat u niet steeds al uw gegevens opnieuw hoeft in te vullen;
Het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina;
Het opslaan van voorkeuren over bijvoorbeeld filters of het tonen van zoekresultaten;
Het uitlezen van uw browserinstellingen om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven;.
Het opsporen van misbruik van onze website en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende inlogpogingen te registreren;
Het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de website bereikbaar blijft;

Third party cookies
Als u een aanbieder bezoekt die is opgenomen op de website van EuroClix, dan is de kans groot dat u deze website via een derde partij bezoekt. Deze derde partij is een netwerk welke een technische dienst aan EuroClix levert. Samen met de cookies (third party cookies) die het netwerk gebruikt, zorgen zij ervoor dat EuroClix haar commissie verdient op aankopen die u via ons doet. Vanuit die commissie betalen wij de Clix aan u uit. Zonder deze derde partij en de commissie kan EuroClix haar diensten niet aanbieden en kan EuroClix u geen Clix toekennen.

Social-media-cookies
EuroClix vindt het belangrijk de mogelijkheid aan haar leden en bezoekers te bieden van het delen van een goede aanbieding. En daarom is het delen van deze inhoud via social media een belangrijk onderdeel van de diensten die wij op onze sites willen aanbieden.

De aanbiedingen die u op onze website bekijkt, kunt u door middel van de opgenomen knoppen delen via social media. Voor het functioneren van deze knoppen wordt er gebruik gemaakt van website-overschrijdende cookies - zodat de social media partij u herkent op het moment dat u een aanbieding of link wilt delen via social media.

Deze cookies maken het dus mogelijk dat ingelogde gebruikers van geselecteerde social media bepaalde inhoud van onze website direct kunnen delen met vrienden en andere gebruikers. Voor de cookies die de social-media-partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven; zie voor een paar van deze partijen de links hieronder. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. EuroClix heeft daar geen invloed op.

Google+ / Youtube | LinkedIn | Twitter | Facebook

Browserinstellingen
Indien u helemaal niet wilt dat websites bij u cookies plaatsen, dan kunt u uw browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kunt u de instellingen dusdanig aanpassen dat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert, maar helaas werkt het EuroClix programma dan niet meer voor u; dit raden we dan ook ten zeerste af. Wees u ervan bewust dat als u daarvoor kiest, de websites van EuroClix niet meer toegankelijk zijn. Hoe dit soort instellingen kunnen worden vastgelegd, verschilt per browser. Raadpleeg daarvoor de helpfunctie van uw browser of klik op onderstaande links van de meeste voorkomende fabrikanten van browsers.

Voor een uitgebreid overzicht van instructies kunt u kijken op

Your Online Choices.

Slotbepaling
Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. EuroClix behoud zich het recht om de inhoud van deze verklaring altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. We raden u aan deze webpagina te blijven raadplegen voor de laatste versie.

(Be)spaar en bekijk de laatste aanbiedingen (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ouida Strosin DO

Last Updated:

Views: 5337

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ouida Strosin DO

Birthday: 1995-04-27

Address: Suite 927 930 Kilback Radial, Candidaville, TN 87795

Phone: +8561498978366

Job: Legacy Manufacturing Specialist

Hobby: Singing, Mountain biking, Water sports, Water sports, Taxidermy, Polo, Pet

Introduction: My name is Ouida Strosin DO, I am a precious, combative, spotless, modern, spotless, beautiful, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.