(Be)spaar en bekijk de laatste aanbiedingen (2024)

Uitleg cookies

Wat zijn cookies
Onze website maakt gebruik van functionaliteiten en technieken die er voor zorgen dat de website zowel gebruiksvriendelijk, bruikbaar en ook persoonlijker wordt. Het bekendste voorbeeld van dit soort functionaliteiten zijn cookies. Wij gebruiken het woord cookies als verzamelnaam voor alle functionaliteiten, maar er zijn ook andere functionaliteiten.

Het gebruik van cookies door EuroClix is volkomen veilig. Het zijn geen computerprogramma's en zij kunnen niet worden gebruikt om virussen te verspreiden. Er kan ook geen persoonlijke informatie zoals een e-mailadres uit cookies worden herleid. Cookies onthouden alleen je voorkeuren en bieden een vergemakkelijking van je gebruik van je browser. EuroClix hanteert een strikt privacybeleid, dat past binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de richtlijnen van het CBP en de AP.

Wij vinden het van groot belang dat je weet welke cookies onze websites gebruiken en voor welke doeleinden die cookies gebruikt worden.

Functionele cookies
De EuroClix website gebruikt cookies om er voor te zorgen dat onze websites naar behoren werken. Zo gebruiken wij cookies om het voor jou mogelijk te maken om Clix te verdienen. Deze dienen voor:

Het bijhouden welke aanbiedingen je hebt aangeklikt;
Het registreren bij welke aanbieder je in aanmerking komt voor de (Clix)punten;

Ook gebruiken we functionele cookies voor het inloggen bij EuroClix. Deze dienen voor:
Het identificeren van je browser op het moment dat je bent ingelogd, zodat je niet iedere keer opnieuw bij ons hoeft in te loggen;
Het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan om ervoor te zorgen dat inloggegevens niet elke keer opnieuw moeten worden ingevoerd;

Tot slot gebruiken we functionele cookies voor:
Het onthouden van jouw toestemming voor het gebruik van cookies;
Het onthouden van de informatie die je invult in op de verschillende pagina's, zodat je niet steeds al je gegevens opnieuw hoeft in te vullen;
Het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina;
Het opslaan van voorkeuren over bijvoorbeeld filters of het tonen van zoekresultaten;
Het uitlezen van je browserinstellingen om onze website optimaal op je beeldscherm te kunnen weergeven;.
Het opsporen van misbruik van onze website en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende inlogpogingen te registreren;
Het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de website bereikbaar blijft;

Third party cookies
Als je een aanbieder bezoekt die is opgenomen op de website van EuroClix, dan is de kans groot dat je deze website via een derde partij bezoekt. Deze derde partij is een netwerk welke een technische dienst aan EuroClix levert. Samen met de cookies (third party cookies) die het netwerk gebruikt, zorgen zij ervoor dat EuroClix haar commissie verdient op aankopen die jij via ons doet. Vanuit die commissie betalen wij de Clix aan jou uit. Zonder deze derde partij en de commissie kan EuroClix haar diensten niet aanbieden en kan EuroClix jou geen Clix toekennen.

Social-media-cookies
EuroClix vindt het belangrijk de mogelijkheid aan haar leden en bezoekers te bieden van het delen van een goede aanbieding. En daarom is het delen van deze inhoud via social media een belangrijk onderdeel van de diensten die wij op onze sites willen aanbieden.

De aanbiedingen die je op onze website bekijkt, kun je door middel van de opgenomen knoppen delen via social media. Voor het functioneren van deze knoppen wordt er gebruik gemaakt van website-overschrijdende cookies - zodat de social media partij jou herkent op het moment dat jij een aanbieding of link wilt delen via social media.

Deze cookies maken het dus mogelijk dat ingelogde gebruikers van geselecteerde social media bepaalde inhoud van onze website direct kunnen delen met vrienden en andere gebruikers. Voor de cookies die de social-media-partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven; zie voor een paar van deze partijen de links hieronder. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. EuroClix heeft daar geen invloed op.

Google+ / Youtube | LinkedIn | Twitter | Facebook

Browserinstellingen
Indien je helemaal niet wilt dat websites bij jou cookies plaatsen, dan kan je jouw browserinstellingen aanpassen zodat je een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kun je de instellingen dusdanig aanpassen dat je browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert, maar helaas werkt het EuroClix programma dan niet meer voor jou; dit raden we dan ook ten zeerste af. Wees je ervan bewust dat als je daarvoor kiest, de websites van EuroClix niet meer toegankelijk zijn. Hoe dit soort instellingen kunnen worden vastgelegd, verschilt per browser. Raadpleeg daarvoor de helpfunctie van jouw browser of klik op onderstaande links van de meeste voorkomende fabrikanten van browsers.

Voor een uitgebreid overzicht van instructies kun je kijken op

Your Online Choices.

Slotbepaling
Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. EuroClix behoud zich het recht om de inhoud van deze verklaring altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. We raden je aan deze webpagina te blijven raadplegen voor de laatste versie.

(Be)spaar en bekijk de laatste aanbiedingen (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kelle Weber

Last Updated:

Views: 5331

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kelle Weber

Birthday: 2000-08-05

Address: 6796 Juan Square, Markfort, MN 58988

Phone: +8215934114615

Job: Hospitality Director

Hobby: tabletop games, Foreign language learning, Leather crafting, Horseback riding, Swimming, Knapping, Handball

Introduction: My name is Kelle Weber, I am a magnificent, enchanting, fair, joyous, light, determined, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.